❀Honey
丘崽 婕婕 Dalin 鞋子大人 burn 三三 熊貓 兔姐 糖仔 大ko 羽殿
亞亞 香香 冰便便 魚子醬 主人c 桃二大人 然仔 涼涼 宇叔 林林
誇小誇 洛莉空 淩醬
飯桶 Nari 小越 熊熊 泊子 崽子 S酱 夕仔 zoey
小藍藍 小暗暗 蒂亞 紅蓮 小黑 七七 雜子 HO君 M叔 曉曉 竜兒
M醬 學姊 夏树
薄岁

❀someone
b2 小滿
方大同先生 ling 王小立 落落 陳晨 天使夢魔

 


❀this way
方大同全球歌迷联盟 秋萌永無島 泥巴泥巴 雲上空城 腐年代 次元之旅 sosg



谢谢你们陪我度过漫长岁月

NEW / TOP / OLD
??歳仔 唱不完的歌  ??Author??阿岁岁


??  ??Designed by MACAREO